Touwslagersbaan 89
6602 AJ Wijchen
info@lets-work.nu

Let’s Work privacyreglement

Let’s Work hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement wordt heldere en transparante informatie geven over hoe Let’s Work omgaat met persoonsgegevens.

Let’s Work doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Let’s Work houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming indien deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Gezorgd wordt, dat u op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, Let’s Work u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Let’s Work is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens die zijn te vinden op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Let’s Work verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De met betrokkene overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) gaat het om de volgende type persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht
 • CV
 • Gegevens die in gespreksverslagen en -aantekeningen, mailcontact met cliënt of rapportages
  zijn vastgelegd

Let’s Work kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of
een deel van de dienstverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een
extern testsysteem als onderdeel van het onderzoek. Voor zover deze derden toegang nodig hebben
tot persoonsgegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Let’s Work de juiste contractuele,
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat
deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en
conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Let’s Work slaat uw persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie
en de doeleinden van de verwerking.

Let’s Work is lid van en werkt conform de richtlijnen en gedragscode van het NIP (Nederlands
Instituut van Psychologen). In de beroepscode zijn o.a. geheimhoudingsplicht, rechten van de cliënt
en gegevensverstrekking aan derden vastgelegd.

https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

 • Er heerst een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en systemen

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact op.

Versiebeheer Privacyreglement

Let’s Work behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Dit reglement is voor het laatst bijgewerkt in november 2018.

×